Total cost of ownership


Wat gaat er gebeuren met de distributievergoedingen? De AFM vraagt de industrie stappen te ondernemen ze af te schaffen, maar partijen zijn nog afwachtend.

Hoewel de industrie niet onwelwillend staat tegenover afschaffing zijn er praktische bezwaren die uitvoering lastig maken. Afschaffing van de distributievergoeding zal zeker tot voordelen leiden, maar er zijn ook alternatieve (aanvullende) maatregelen beschikbaar die meer impact hebben en eenvoudiger te implementeren zijn.

Allereerst nogmaals aandacht voor het doel van afschaffing van de distributievergoeding.

Afschaffing moet leiden tot meer transparantie, een directere relatie tussen kosten en geleverde inspanning (advies/executie) en betere vergelijkbaarheid van financiële producten (lees: actieve versus indexfondsen).

Het afschaffen van de distributievergoeding is daarmee niet een doel op zich maar een middel.

Een verbod op distributievergoedingen heeft bovendien een aantal nog onderbelichte consequenties.

In eerste instantie lijkt het aannemelijk dat vooral het verdienmodel van grote distributeurs, met relatief hoge distributievergoedingen, het meest te lijden krijgt.

Echter, juist dankzij grote volumes, zijn deze partijen in staat eigen beleggingsfondsen op te richten, met een fee-structuur op maat. Het beheer kan onderliggend uitbesteed worden aan een of meerdere fondsaanbieders. Kleinere partijen kunnen dit door hun beperkte schaalgrootte niet.

Meer huisfondsen op het schap
Voor asset managers wordt het aantrekkelijk om eigen distributie op te zetten, omdat ze niet langer distributeurs aan zich kunnen binden via distributievergoedingen.

Hoewel meer concurrentie geen slechte ontwikkeling is, kan dit tot verschraling leiden. Immers, (gespecialiseerde) asset managers zullen niet alle asset classes aanbieden, laat staan fondsen van derden. Dit zet het huidige open architecture-model een stap terug in de tijd.

De vraag is dus of de doelen - meer transparantie en een grotere correlatie tussen diensten en kosten - ook op een andere wijze gerealiseerd kunnen worden.

Dat kan door te focussen op totale kosten en eenduidigheid hierin bewerkstelligen. Een distributeur moet inzicht geven in het totale kostenplaatje waarin zowel de directe als indirecte kosten van advies, executie en onderliggende beleggingsfondsen worden meegenomen.

Total cost of ownership
Dit betekent een transformatie van aparte adviesfee, transactiekosten en TER, naar het begrip ‘total cost of ownership’. Daardoor wordt tevens duidelijk wat de voordelen zijn voor de distributeur (zoals hogere marge bij eigen fondsen).

Bij een eenduidige definitie van ‘total cost of ownership’ resulteert een level playing field voor indextrackers en actief beheerde beleggingsfondsen.

De correlatie tussen dienstverlening en kosten kan via gestaffelde adviesfees plaats (blijven) vinden.

Volledige transparantie in totale kosten, een gestaffelde fee en een kritischere klant zullen bijdragen aan betere dienstverlening rond vermogensopbouw. Meer nog dan afschaffing van de distributievergoeding.

Diane Griffioen is partner bij AF Advisors.