Rendement-leveranciers


Recentelijk viel mijn oog op een tiental beurswijsheden die door iemand via Twitter de wereld in werden gestuurd. De boodschap van een van de wijsheden kwam op het volgende neer: actieve beleggers zijn de leveranciers van de goede (superieure) rendementen van passieve beleggers. Deze beurswijsheid klopt van geen kant.

De eerste miskleun is de stelling dat de actieve manager voor het rendement van de passieve belegger zorgt. De markt bestaat uit de som van alle actieve en passieve beleggers. Uit de constatering dat het rendement van passieve beleggers (vóór kosten) gelijk is aan dat van de index, volgt dat hetzelfde geldt voor actieve beleggers. 

Actief beleggen verschilt van passief beleggen doordat het een ‘zero sum game’ is. Wanneer de ene groep actieve beleggers beter presteert dan de index, betekent dit per definitie dat een andere groep actieve beleggers slechter presteert dan de index.

De slecht presterende actieve belegger is dus de leverancier van het superieure rendement van de goed presterende actieve belegger. De passieve belegger heeft hier niets mee te maken.

Redenen voor dankbaarheid

Passieve beleggers dienen actieve beleggers wel dankbaar te zijn voor het vervullen van een tweetal economisch nuttige functies. Actieve beleggers zorgen in de eerste plaats voor ‘price discovery’.

De markten moeten een bepaalde inefficiëntie etaleren, waardoor ze actieve beleggers aantrekken. Deze beleggers kunnen de inefficiënties uitbuiten zodat markten efficiënter worden. Passieve beleggers liften gratis mee op de kosten die deze actieve beleggers maken in dit proces.

De actieve belegger zorgt tevens voor liquiditeit. Liquiditeit wordt gedefinieerd als het vermogen om activa om te zetten in geld en vice versa. Met andere woorden: zonder actieve beleggers is er niemand die koopt of verkoopt, waardoor financiële markten ophouden te bestaan. 

Bovendien beleggen de meeste passieve beleggers helemaal niet passief. De portefeuille van een echte passieve belegger ziet er ruwweg als volgt uit:  aandelen (37,7 procent); onroerend goed (5,3 procent); niet-overheidsobligaties (20,9 procent); overheidsobligaties (36,1 procent).

Bovenstaande allocatie geeft het belang weer van de diverse activacategorieën op de wereldwijde financiële markten. Alle andere zelfbenoemde passieve beleggers maken actieve keuzes met passieve instrumenten. 

Ten slotte wordt in de tweet het superieure rendement van de passieve belegger genoemd. Los van het feit dat een passieve belegger nooit de index kan verslaan, dienen we tevens af te wachten of de gemiddelde passieve belegger wel in de buurt komt van het rendement van de index.

Passieve beleggers zijn, net als actieve beleggers, onderhevig aan emotionele en irrationele beslissingen. Of is er soms een andere reden waarom het handelsvolume van de SPDR S&P 500 ETF dagelijks 9 procent bedraagt van het totale handelsvolume op de New York Stock Exchange? 

Actief en passief zijn dus veel minder elkaars concurrent dan dat zij zelf denken. Voor sommige beleggers zijn passieve instrumenten de beste oplossing en voor anderen is een actieve beleggingsstijl beter geschikt.

Het is echter te hopen voor passieve beleggers dat actieve beleggers een belangrijk deel van de financiële markten zullen blijven uitmaken.

Hans Betlem is chief investment officer bij de vermogensbeheerder IBS Capital Allies.

Deze column is gepubliceerd in het Fondsnieuws-magazine van maart, dat deze week is verschenen.