Opinie: Maakt bewaarder accountant overbodig?


De AIFM Richtlijn en UCITS V vereisen dat een beheerder van een beleggingsinstelling zorg draagt voor een onafhankelijke bewaarder. De taken van de bewaarder hebben behoorlijke gelijkenis met die van een externe accountant van een beleggingsinstelling.
Martin Stravers

Is de noodzaak van controle door de externe accountant daarmee verdwenen? En betaalt de beheerder, of uiteindelijk de belegger twee keer een onafhankelijke toezichtsfee?

De bewaarder moet de beheerder monitoren en controleren, stelt Martin Stravers, partner bij Solutional Financial Reporting, in een bijdrage voor Fondsnieuws.

Deze taken zijn de inrichting van robuuste cliëntacceptatie procedures, de controle van de reconciliatie van transacties en de procedure van de intrinsieke waarde-berekening, het toezien op de naleving van het prospectus en relevante wet- en regelgeving en het toetsen van de belangrijkste procedures en beheersmaatregelen van de beheerder en administrateur.

Kostendruk

Deze thema’s zijn in meer of mindere mate onderdeel van de controlewerkzaamheden van een externe accountant. De identificatie van verschillen in de werkzaamheden is van belang, omdat juist hier de toegevoegde waarde ligt van iedere partij.

De overeenkomsten geven de ruimte het controleproces voor de externe accountant efficiënter en relevanter te maken en daarmee doublures te voorkomen. Dit is met name belangrijk gezien de sterk toegenomen kostendruk als gevolg van toenemende wet- en regelgeving.

Aandachtspunten

Voor de externe accountant zal van het grootste belang zijn of de bewaarder objectief, deskundig en professioneel zorgvuldig is om de gestelde taken uit te voeren. Dit zou een gelijk niveau moeten zijn als dat van een externe accountant. 

De reikwijdte van de activiteiten van de bewaarder is deels wettelijk vastgelegd, en deels ingevuld door de bewaarder zelf. Goede afstemming met de externe accountant is het devies: timing, omvang van de werkzaamheden, selectiecriteria, documentatie en beoordeling daarvan moeten naadloos aansluiten bij de vereisten vanuit de (internationale) controlestandaarden.

Uitbesteding

De monitoring op uitbesteding van de custody functie door de bewaarder aan een derde partij is van groot belang. Het steunen op externe expertise vergt op zichzelf al een expertise.

Een recent onderzoek door de Britse toezichthouder FCA naar uitbesteding door asset managers heeft uitgewezen dat asset managers onvoldoende interne expertise hebben om afdoende toezicht te kunnen houden op de adequate uitvoering van uitbestede taken, dit brengt risico’s met zich mee die zowel de bewaarder, de beheerder als de externe accountant goed op het netvlies moeten hebben.

Tot slot is de bepaling van materialiteit een niet te onderschatten onderwerp bij de uit te voeren werkzaamheden. De AIFMD geeft hier geen nadere invulling aan. Termen als ‘significante transacties en risico’s’ en ‘passende procedures’ kunnen leiden tot interpretatieverschillen.

 

Piketpalen neerzetten

De rol van bewaarder wordt dus breder dan voorheen. De vergelijking met een internal audit afdeling gaat niet helemaal op, maar fundamenteel zijn er wel degelijk belangrijke overeenkomsten. Het is van belang voor zowel de beheerder, bewaarder als de externe accountant om de piketpalen goed neer te zetten voor de toekomst. Dit geldt eveneens voor de regelgevers.

Handreikingen op het gebied van materialiteit en steunen op werkzaamheden van anderen zou helpen bij het kostenefficiënt maken van diverse toezichthoudende functies. Daarnaast verwacht ik dat ook de bewaarder een formele verantwoordingsrapportage aflevert als onderdeel van het jaarverslag van de beleggingsinstelling.

 

Bewaarfee

Aspecten als (permanente) educatie en tuchtrecht zullen eveneens niet onbesproken blijven. Een op basispunten gebaseerde bewaarfee zal waarschijnlijk tot het verleden behoren.

De externe accountant zal naast de bewaarder een belangrijke rol blijven spelen zoals dit ook vastgelegd is in de wet. Het optimaal en kostenefficiënt inrichten van de verschillende rollen zal de belangrijkste uitdaging zijn, waarbij handvatten van de regelgevende instanties zeer welkom zijn.

Martin Stravers is Partner bij Solutional Financial Reporting.

Wilt u ook een inhoudelijke bijdrage over beleggen of ontwikkelingen in de sector schrijven voor de Fondsnieuws-site, dan bent u daartoe van harte uitgenodigd. Artikelen mogen maximaal 500 woorden lang zijn en moeten zijn voorzien van de contactgegevens van de auteur, inclusief een portretfoto. Plaatsing van een bijdrage is ter beoordeling aan de (hoofd)redactie. Stuur deze dan s.v.p. naar harm.luttikhedde@fondsnieuws.nl.

.