BNP Paribas Asset Management: Natuurlijk kapitaal verdient een grotere rol voor de bescherming van onze planeet


Bij BNP Paribas Asset Management beleggen we in bedrijven met activiteiten die afhankelijk kunnen zijn van of die een impact kunnen hebben op zogeheten 'natuurlijk kapitaal'. Volgens de Natural Capital Coalition leveren de gecombineerde voorraden van hernieuwbare en niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen (planten, dieren, lucht, water, grond, mineralen) samen een stroom van voordelen voor de mens op. Wij mensen zijn voor voedsel, medicijnen en energie afhankelijk van de ecosysteemdiensten en natuurlijke rijkdommen. Bestuivers zoals bijen zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor vijf tot acht procent van de wereldwijde voedselproductie (1). Bij elkaar opgeteld bedroeg de waarde van de totale wereldwijde ecosysteemdiensten in 2011 naar schatting 125 biljoen USD per jaar, bijna het dubbele van het wereldwijde bruto binnenlands product (2).

EEN CONCEPT DAT AL TE VAAK OVER HET HOOFD WORDT GEZIEN

Helaas is deze waarde in de hedendaagse beleggersgemeenschap te weinig bekend. In onze sector wordt natuurlijk kapitaal doorgaans verwaarloosd en gaat de aandacht voornamelijk naar financieel en sociaal kapitaal.

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) is van oordeel dat we natuurlijk kapitaal moeten opwaarderen en beter moeten beschermen, en dat alle belanghebbenden daarin een rol te vervullen hebben.

125 biljoen USD per jaar.
Dat is de waarde van de totale wereldwijde ecosysteemdiensten in 2011.

"BNP Paribas Asset Management is van oordeel dat we natuurlijk kapitaal moeten opwaarderen en beter moeten beschermen, en dat alle belanghebbenden daarin een rol te vervullen hebben.

RISICO’S VERBONDEN AAN NATUURLIJK KAPITAAL

Bedrijven waarin we nu beleggen, moeten mogelijk betalen voor het verlies van ecosysteemdiensten of voor negatieve externe factoren zoals luchtvervuiling of bodemverontreiniging. Ook moet zowel het financiële risico als de steeds uitgebreidere milieureglementering in aanmerking worden genomen: mijnbouwprojecten in gebieden die gekenmerkt worden door waterschaarste kunnen bijvoorbeeld aanzienlijke vertraging oplopen doordat de lokale overheidsinstanties onvoorziene vereisten voor waterontziltingsinstallaties opleggen. Het andere belangrijke risico is het reputatierisico: denk maar aan consumenten die bedrijven boycotten die rechtstreeks betrokken zijn bij ontbossing en de gevolgen daarvan. Daarom hebben we in 2017 iets nieuws ingevoerd: een beoordeling van het natuurlijk kapitaal van onze portefeuilles. Zo willen we het uitstekende werk van de Natural Capital Coalition voortzetten.

BEOORDELING VAN DE IMPACT VAN 'NATUURLIJK KAPITAAL' IN ONZE PORTEFEUILLE 
Bij beleggingsbeslissingen rekening houden met natuurlijk kapitaal is geen sinecure. De beleggersgemeenschap moet een duidelijker inzicht verkrijgen in hun afhankelijkheid van en impact op ons natuurlijk kapitaal. We moeten onze grenzen verleggen en niet alleen over de risico's verbonden met koolstof nadenken. Nu meten we onze klimaatimpact door de CO2-voetafdruk van onze portefeuilles te publiceren. We moeten onze grenzen echter verleggen en ook analyseren wat de gevolgen zijn voor onze biodiversiteit, voor onze grond, voor onze bossen... BNPP AM heeft zich voor de beoordeling in eerste instantie gericht op water, maar er wordt actief gewerkt aan beoordelingen van andere elementen van ons natuurlijk kapitaal. We zijn ons bewust van de evidente problemen in verband met de methoden voor datavergaring, maar met de hulp van alle belanghebbenden en van al onze concurrenten zullen we hier na verloop van tijd oplossingen voor kunnen vinden.

Nu meten we onze klimaatimpact door de CO2-voetafdruk van onze portefeuilles te publiceren. We moeten onze grens echter verleggen en ook analyseren wat de gevolgen zijn voor onze biodiversiteit, voor onze grond, voor onze bossen.
Meer weten over ‘duurzame thema’s’? Ontdek de mogelijkheden hier 

1  IPBES, The assessment report on pollinators, pollination and food production, p. 22.
2  Volgens R. Constanza en anderen Scientifics, 2014