Kempen: Het pensioenfonds van de toekomst


Wilse Graveland, Hoofd Fiduciair Management Pensioenen bij Kempen, gaat in dit artikel in op de toekomstbestendigheid van het hybride pensioenfonds.

Kiezen we bij het pensioenfonds van de toekomst voor DB of DC, collectief of individueel, een vaste of variabele uitkering? We hebben voldoende betrouwbare collectieven in Nederland, maar bieden ze voldoende maatwerk aan verschillende “groepen”. Een andere inrichting van ons pensioenstelsel is onontkoombaar om in te spelen op de actuele maatschappelijke vraagstukken. Het is belangrijk dat de collectiviteit van het pensioenfonds blijft behouden, de bestaande pensioenrechten worden gerespecteerd en binnen het pensioenfonds een aantal veranderingen kunnen worden doorgevoerd t.a.v. nieuwe opbouw waarmee werkgevers maatwerk wordt geboden. Zonder dat dit ten koste gaat van de lange termijn beleggingsopbrengsten van deelnemers. Een hybride variant met opbouw in een premieregeling met life-cycle (CIDC) en een uitkeringsregeling (CDC) is de oplossing.

Met een hybride variant is er meer maatwerk in premie- en pensioenopbouw mogelijk binnen één pensioenfonds, waardoor het toekomstperspectief verbetert. De essentie van de hybride variant is de overgang op de pensioendatum: in de opbouwfase kan in zakelijke waarden worden belegd en in de uitkeringsfase kan dat ook. Dit is mogelijk door het collectieve karakter en de FTK-regels. Een pensioenfonds kan deze hybride variant optimaal uitvoeren: de werkgever kiest de premie-inleg binnen de toegestane ruimte die door de overheid worden geboden.

Hervorming van het pensioenstelstel
Door flexibilisering van de arbeidsmarkt, de opkomst van zelfstandigen en de stijging van de levensverwachting is een andere inrichting van ons pensioenstelsel wat ons betreft onontkoombaar. Het is hierbij belangrijk dat de collectiviteit van het pensioenfonds blijft behouden, de bestaande pensioenrechten worden gerespecteerd, en binnen het pensioenfonds een aantal veranderingen kunnen worden doorgevoerd t.a.v. nieuwe opbouw waarmee maatwerk wordt geboden t.a.v. werkgevers inzake de premie en opbouw zonder dat dit ten koste gaat van de lange termijn beleggingsopbrengsten van deelnemers.

Veel actuele onderwerpen in de pensioendiscussie kunnen binnen een hybride pensioenfonds opgelost mits er enige (fiscale) ruimte door de overheid wordt geboden. Wijzigingen in premiestaffels (wijzigen doorsneepremie) voor nieuwe opbouw kunnen relatief eenvoudig worden geïmplementeerd binnen een hybride variant. In de opbouwfase kunnen verschillende premiestaffels naast elkaar worden gebruikt aangezien er geen directe koppeling is met een pensioenuitkering, maar sprake is van een “potje voor later”

Dit neemt niet weg dat voor de bestaande opbouw ook een oplossing moet worden gezocht. Een voordeel van de hybride variant is dat de bestaande CDC rechten eigenlijk de basis vormen voor deelnemers die op pensioendatum overstappen van de premieregeling naar de uitkeringsregeling. Feitelijk is er een groot collectief waar ze kunnen instromen op pensioendatum. Wel zal er nog moeten worden nagedacht over de toekomst van de uitkeringsregeling. De hervormingsdiscussie wordt met name gevoerd vanwege de AOW datum, buffervereisten en bijbehorende rekenrente. De CDC-variant en de daarbij behorende beloofde garanties voor deelnemers blijken niet zo vanzelfsprekend. Wel zal door de hybride regeling de uitkeringsfase op termijn meer en meer voor gepensioneerden worden hetgeen de discussie op termijn vergemakkelijkt.

De opbouwfase voor nieuwe pensioenrechten
Veel pensioenfondsen bieden al een excedentregeling (premie) aan en hebben ervaring met CIDC. In de hybride variant wordt CIDC breder aangeboden aan werkgevers in de opbouwfase en deze wordt gecombineerd met de CDC-regeling voor de uitkeringsfase.

Doordat iedere deelnemer binnen het collectief zijn eigen potje heeft, is rekenrente niet meer nodig. Bovendien is het risicoprofiel gekoppeld aan de leeftijd van de deelnemer. Stapsgewijs wordt dit risico gereduceerd naarmate de pensioendatum dichterbij komt.

Op het moment dat de deelnemer met pensioen gaat ontstaat behoefte aan zekerheid. Deze zekerheid kan geboden worden door bijvoorbeeld 10 jaar vóór de pensioendatum de gewenste vorm te kiezen: een vaste of variabele uitkering.”

De uitkeringsfase voor bestaande en nieuwe pensioenrechten
Collectief doorbeleggen is aantrekkelijk vanwege het uitzicht op een beter rendement in de opbouwfase en risicodemping door diversificatie en de FTK-regels in de uitkeringsfase. Gezien de relatief hoge kosten en minimumdrempel voor veel individuele doorbelegproducten verbetert het daadwerkelijke rendement van collectief doorbeleggen en wordt het toegankelijk voor de grote groep deelnemers met een beperkt aanvullend pensioeninkomen. Doordat de doelgroep vanuit de DB-regeling reeds bekend is, kan het pensioenfonds inspelen op hun wensen en behoeften. De life-cycle wordt zo ontworpen dat deze optimaal aansluit bij de uitkeringsfase en tussentijds bijgesteld kan worden indien het beleid van de DB-regeling gewijzigd wordt. Op deze manier wordt er maatwerk voor de deelnemer geboden én zijn de aanpassingen voor de werkgever goed te overzien. De hybride variant komt tegemoet aan wensen van alle deelnemers. Toekomstbestendig dus!

Meer informatie over het hybride pensioenfonds? Klik hier. 

Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (Kempen) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing.