Kempen: Waar staan we met IORP II?


Zijn we klaar of begint het eigenlijk pas?

Waar IORP II in 2018 ongetwijfeld een vast agendapunt op uw bestuursvergadering was, is het dat in 2019 waarschijnlijk nog steeds. Deze herziene Europese richtlijn werd op 13 januari 2019 in Nederland van kracht. Maar als fiduciair manager zien we dat bij onze klanten in de praktijk nog het nodige moet worden uitgekristalliseerd. In dit artikel doen we een pas op de plaats: waar staan we met IORP II?

Wat is er op dit moment bekend over IORP II?

IORP is een herziene Europese richtlijn en staat voor Institutions for Occupational Retirement Provision. Volgens deze richtlijn, die op 13 januari 2019 in Nederland van kracht werd, moeten pensioenfondsen sleutelfuncties inrichten op risicobeheer-, interne audit- en actuarieel gebied. De risicobeheerfunctie beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicobeheersysteem én heeft een initiërende en adviserende rol bij het vormgeven van het risicobeheer. Ook moeten pensioenfondsen expliciet risico’s uit hoofde van milieu, sociale aspecten en governance betrekken in het risicobeheer en de eigenrisicobeoordeling. Ook heeft IORP II impact op bijvoorbeeld het duurzaamheidsbeleid. IORP II wil dat pensioenfondsen nog consistenter en explicieter zijn in hun duurzame beleggingsbeleid. Dat wil niet zeggen dat pensioenfondsen duurzaam móeten beleggen, maar wel dat alle keuzes weloverwogen worden gemaakt en verankerd worden in het beleid. Dat vervolgens door aangewezen rollen wordt gemonitord als het gaat om de risico’s. Het is meer dan ooit tevoren van belang dat het onderscheid in beleid, implementatie, verantwoording en controle degelijk wordt opgevolgd, óók op duurzaam vlak. 

Welke mogelijkheden zijn er om IORP II te verankeren? In hoeverre raakt IORP II uw beleggingsbeleid? Kunt u beleggingsdossiers uit hoofde van IORP II uitbesteden aan de vermogensbeheerder of fiduciair manager? Wat brengt IORP II in de nabije toekomst? Lees verder voor de antwoorden op deze vragen op de website van Kempen: klik hier