Schroders: 3 mythen over ESG bij beleggen in obligaties uit EM


Veel mensen denken dat aandacht voor ESG niet samengaat met beleggen in obligaties uit opkomende markten. Wij zijn het daar niet mee eens.

Veel mensen denken dat aandacht voor ESG niet samengaat met beleggen in obligaties uit opkomende markten. Wij zijn het daar niet mee eens.

De opkomende markten hebben van oudsher te kampen met wat de Financial Times in 2017 omschreef als een “gebrekkige perceptie”. Daarmee wordt bedoeld dat beleggers de risico’s die beleggen in opkomende markten uiteraard meebrengt, vaak hoger inschatten dan ze volgens de cijfers zijn.

Deze discrepantie tussen feit en fictie is vooral groot bij obligaties uit opkomende markten (Emerging Market Debt, EMD). EMD is geen obscure en riskante uithoek van de vastrentende markt, zo blijkt bij nadere bestudering van de risicofactoren, maar is in veel opzichten vergelijkbaar met of zelfs beter dan andere beleggingscategorieën die als kernallocatie worden beschouwd. Toch omarmen beleggers EMD nog niet zo sterk als verwacht zou mogen worden gezien het risico- en rendementsprofiel.

Die gebrekkige perceptie wordt de laatste tijd ook zichtbaar bij de toepassing van ESG-criteria (op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur). Er zijn sceptici die vinden dat er bij EMD geen rol is weggelegd voor ESG-analyse. Dat is naar onze mening onterecht. Hieronder ontkrachten we enkele van de meest gangbare mythen.

Mythe: ESG werkt niet voor staatsobligaties

Bij staatsobligaties wordt in de analyse doorgaans minder rekening gehouden met ESG-factoren dan bij bedrijfsobligaties. De meeste beleggers kijken bij hun kapitaalallocatie naar risico’s en kansen op landniveau, maar voor duurzaamheid op langere termijn is in de traditionele macro-economische analyse nauwelijks aandacht.

Toch neemt het belang van duurzaamheidsfactoren voor het rendement van staatsobligaties hand in hand toe met de zorgen over een naderend omslagpunt in het klimaat. Maar hoe doe je dat?

Naar onze mening geeft de traditionele duurzaamheidsbenadering, die berust op de pijlers E, S en G, geen adequaat beeld van de impact op de onderliggende economie en activaprijzen in een land.

Onze aanpak om de ESG-risico’s van staatsobligaties uit opkomende markten te kwantificeren, begint met een erkend economisch model dat bekendstaat als het ‘Solow-model’, waarmee de productiviteit per hoofd van de bevolking wordt geanalyseerd. Vervolgens beoordelen we de duurzaamheid van die productiviteit aan de hand van diverse criteria, zoals toegang tot gezondheidszorg of elektriciteit of het niveau van sociale gelijkheid, om maar enkele voorbeelden te noemen. Deze factoren geven uiteindelijk een beeld van de risico’s, en de kansen, voor de ontwikkeling van een land en de waarde van zijn staatsobligaties.

Mythe: er is geen ESG-informatie beschikbaar voor bedrijven uit opkomende markten

Sommige beleggers zijn van mening dat transparantie bij bedrijven uit deze economieën een probleem is, en inderdaad is het soms lastiger informatie over hun praktijken te vinden. Dit schept echter juist extra kansen voor actieve beheerders. Dit heeft vooral te maken met de rol van de ‘menselijke factor’ – de moeilijk te kwantificeren aspecten van duurzaamheid – bij ESG-analyses.

Sterker nog, het feit dat het moeilijker is ESG-informatie te vinden, maakt het werk van onderzoeksanalisten des te waardevoller. Alle informatie die niet algemeen bekend is in de markt, kan door analisten worden benut om alfa te genereren.

Eigendomsstructuren en bestuurskwaliteit kunnen sterk variëren in de verschillende opkomende markten. Soms wijst dit op een slechter ondernemingsbestuur, soms is het gewoon het gevolg van andere gebruiken en rechtssystemen.

ESG-analyse van de bedrijven uit opkomende markten kan een waardevolle extra laag neerwaartse bescherming voor portefeuilles bieden, door inzichtelijk te maken of de kwaliteit van het ondernemingsbestuur afwijkende gewoonten of feitelijke risico’s weerspiegelt. Trouwens, elke bedrijf dat serieus aan de slag gaat met ESG-kwesties waarop het door beleggers wordt gewezen – zowel in de opkomende markten als elders – zal in het algemeen ook gedisciplineerder en zorgvuldiger werken.

Mythe: interne ESG-analyse is niet nodig

Omdat het zo ingewikkeld is ESG-informatie voor de EMD-analyse te verkrijgen, is het naar onze mening essentieel om zelf onderzoek te doen. In de opkomende markten vertonen de scores die ESG-beoordelingsbureaus aan hetzelfde bedrijf geven nog minder overeenkomsten dan in ontwikkelde markten. Dit maakt een gedegen analyse in de opkomende landen des te belangrijker.

 

 

 

Kans dat ESG-scores in hetzelfde kwintiel vallen – ontwikkelde en opkomende markten

Bron: MSCI, Thomson Reuters, Sustainalytics

Om een voorbeeld te noemen: onlangs kwamen wij tot een heel andere beoordeling van een Chileens elektriciteitsbedrijf dan externe leveranciers van ESG-analyses. Dit vormde mede de basis voor een positieve beleggingsaanbeveling. Het bedrijf kreeg van de externe partijen een slechte score vanwege zijn koolstofintensieve opwekkingsmix. In die beoordeling was echter niet naar het hele plaatje gekeken.

De opwekkingsmix was namelijk het gevolg van het ontbreken van hernieuwbare infrastructuur in de gebieden waar het bedrijf werkzaam is. Bovendien is het bedrijf bezig met een verbeteringsslag. Het heeft 642 megawatt aan hernieuwbare projecten in aanbouw – genoeg om meer dan 700 gemiddelde Amerikaanse huizen een maand lang van energie te voorzien – en wil in 2022 en 2024 kolencentrales sluiten.

Onze geïntegreerde ESG-benadering betekent dat de analist ESG-risico’s kan afzetten tegen wat door de markt wordt ingeprijsd. Als de analist van mening is dat de ESG-risico’s lager zijn dan de markt in de obligatierendementen inprijst, kan dit een mogelijke belegging opleveren.

 

 

Belangrijke informatie: De meningen en standpunten in dit document zijn die van David Knutson, Head of Credit Research, Americas, en Autumn Graham, Credit Analyst, Emerging Market Corporates, Fixed Income Research, en zij vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.