PGIM: Van disruptieve innovatie naar seculaire groei


In een door klimaatzorgen gedreven kapitaalcyclus kunnen bedrijven, die het milieu prioriteit geven en duidelijke klimaatstrategieën formuleren.

Uitgroeien tot marktleiders. Op deze manier kunnen zij langetermijnwaarde creëren voor beleggers.

De 19.500 wetenschappelijke publicaties uit 2021 die een zoekopdracht met de term "disruptive innovation" op de zoekmachine Google Scholar oplevert, zou ten onrechte de indruk kunnen krijgen dat industrieën voortdurend aan disruptie onderhevig zijn. Echt ontwrichtende innovaties, degene die de structuur van een industrie fundamenteel veranderen, zijn schaars, volgens de bedenker van de ontwrichtende innovatietheorie Christian M. Clayton.

Innovaties zijn nieuwe manieren om goederen of diensten te leveren aan mensen (of zij nu individuen, bedrijven of regeringen zijn). Ontwrichtende innovaties zijn innovaties die bestaande manieren om die goederen en diensten te leveren verdringen, gewoonlijk door meer gemak, meer keuze, meer flexibiliteit en vaak ook een betere waarde te bieden. De disruptors creëren vaak grotere markten - nieuwe of oude. Gevestigde bedrijven die niet mee innoveren vallen vaak buiten de boot.

Het meest relevante element van Claytons ontwrichtende innovatietheorie voor beleggers gaat over het "dilemma van de innovatie", legt Raj Shant, portefeuillespecialist bij Jennison Associates (een divisie van PGIM) uit. Marktleiders die geconfronteerd worden met een ontwrichtende innovatie in hun sector staan voor een lastige beslissing: omarmen ze de innovatie en kannibaliseren ze hun bestaande (vaak zeer winstgevende) markt? Gevestigde belangen binnen de onderneming zullen zich vaak verzetten tegen dergelijke investeringen en tegen de ingrijpende verstoringen en ontwrichtingen waartoe deze kunnen leiden. 

De nieuwkomer staat niet voor een dergelijk dilemma, heeft geen tegengestelde interne gevestigde belangen en is dus vrij om de innovatie volledig uit te buiten.
 

 

Netflix
Er zijn talloze voorbeelden van industrieën (LED versus de gloeilamp, smartphone versus Nokia & RIM (de eigenaar van Blackberry, General Motors en de elektrische auto) die met dit dilemma te maken hebben gehad. Een actueel voorbeeld is Netflix. Netflix richtte zich aanvankelijk op een niche met een uitgebreide collectie oude kwaliteitsfilms die uitsluitend online konden worden besteld; de dvd's werden per post geleverd. Op die manier kaapte het marktaandeel weg van de marktleider, videoketen Blockbuster, die alle kosten had van zijn fysieke winkelketen. Toen het internet verbeterde en algemeen werd omarmd, stopte het bedrijf met de bezorgdienst en bracht het zijn hele aanbod online. Ten slotte introduceerde Netflix een abonnementsmodel: onbeperkt streamen voor een vast bedrag per maand.

Toen Blockbuster verdween, kwam Netflix in een andere concurrentiestrijd terecht met tv-zenders en filmstudio's. Netflix biedt consumenten de kans te kijken wat ze willen, wanneer ze willen, waar ze willen en op welk apparaat ze maar willen. De tv-zenders en filmstudio’s deden er jaren over om de existentiële bedreiging van de streamingdiensten in te zien - sommige worden er nu pas wakker.

Het bedrijfsmodel is een belangrijke bron van het concurrentievoordeel. Netflix biedt niet alleen unieke klantwaarde; het model biedt het bedrijf ook unieke kennis over kijkgedrag en investeerders een voorspelbare cashflow,' aldus Shant.

Ontwrichtende innovatie en seculaire groei
Hoewel disruptieve innovatie in het geval van Netflix waarde betekende voor investeerders (Netflix-aandelen stegen tussen 2008 en 2021 van negen dollar naar 506 dollar), is het geen gegeven. Opensourcecode en peer-to-peer technologie zijn voorbeelden van innovaties die waarde opleveren voor klanten, maar niet voor de bedrijven die ermee pionierden en hun investeerders. 'Een innovatie moet daarom een vorm van bescherming tegen concurrentie hebben, bijvoorbeeld door een netwerkeffect, schaalvoordelen en/of octrooien om hun innovaties te gelde te kunnen maken', zegt Shant.

Het herkennen van ontwrichtende innovatie begint met het analyseren van een industrie. Wat is de structuur, wie innoveert er en hoe?  'Een goed voorbeeld van een sector die rijp is voor disruptie is de financiële sector, waar veel geld wordt verdiend aan veel relatief eenvoudige diensten en weinig concurrentie en innovatie is. Het biedt ruimte voor innovatie en disruptie, van spelers zonder grote historisch winstgevende markten die het risico lopen te kannibaliseren: fintech,' zegt Shant.

'Een prachtig citaat in dit verband is dat van de bioloog Charles Darwin: het zijn niet de sterksten of slimsten, maar zij die zich het beste aanpassen aan hun omgeving die overleven,' zegt Shant. Hij vervolgt: 'Welke bedrijven denken na over nieuwe technologieën en welke investeren er echt in? Welke bedrijfsmodellen zijn het meest aanpasbaar?

De echte rechters
Wie kunnen het beste beoordelen welke bedrijven het best zijn aangepast aan de toekomst? 'De mensen die in vermogensbeheer aan de knoppen draaien, zijn vijftigers zoals ik. Wij staan ver af van de realiteit van millennials en andere digital natives, wij maken de grote trends van morgen niet. Het is dus een goed idee voor oude mannen zoals ik naar de gegevens te kijken: zowel conventionele gegevens als alternatieve data.

Alleen bestemd voor professionele beleggers. Aan alle beleggingen zijn risico's verbonden, waaronder het verlies van kapitaal.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie in voor de toekomst. De meningen in deze publicatie zijn die van de beleggingsprofessionals van Jennison Associates op 24 september 2021. Hun huidige zienswijzen kunnen veranderd zijn en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden. Noch de hierin opgenomen informatie, nog de hierin opgenomen meningen mogen beschouwd worden als beleggingsadvies of een aanbod of verzoek om de hierin genoemde effecten te kopen of verkopen. Alle hierin gepresenteerde projecties of prognoses kunnen wijzigen. Deze materialen hebben niet de bedoeling juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies te verstrekken. Bepaalde informatie uit dit document werd verkregen uit bronnen waarover wij van mening zijn dat ze op de datum waarop deze werd verstrekt, betrouwbaar was. Wij kunnen echter de juistheid noch de volledigheid ervan garanderen, of garanderen dat deze informatie niet zal veranderen. De hierin opgenomen informatie is actueel op de dag van uitgifte (of op een andere datum waarnaar hierin wordt verwezen) en kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Verwijzingen naar specifieke effecten en hun emittenten zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en zijn niet bedoeld als, en mogen niet geïnterpreteerd worden als aanbevelingen voor de aankoop of verkoop van dergelijke effecten. Effecten waarnaar verwezen wordt, kunnen al dan niet aangehouden worden in de portefeuille en, indien dergelijke effecten worden aangehouden, dan is er geen garantie dat deze effecten aangehouden zullen blijven worden.
In het Verenigd Koninkrijk is dit een financiële promotie die wordt uitgegeven door PGIM Limited met statutaire zetel te: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, Londen, WC2N 5HR. PGIM Limited is in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority ('FCA") onder nummer 193418. In de Europese Economische Ruimte (‘EER’) is dit een financiële promotie die kan worden uitgegeven door PGIM Netherlands B.V., PGIM Limited of PGIM Real Estate Luxembourg S.A., afhankelijk van het rechtsgebied. PGIM Netherlands B.V., met statutaire zetel te Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA Amsterdam, Nederland is toegelaten door de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) (vergunning 15003620) en beschikt over een Europees paspoort. PGIM Real Estate Luxembourg S.A., met statutaire zetel te 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, is toegelaten en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de 'CSSF') in Luxemburg (registratienummer A00001218) en beschikt over een Europees paspoort. In bepaalde EER-landen wordt deze financiële promotie, waar toegestaan, aangeboden door PGIM Limited op basis van voorwaarden, vrijstellingen of vergunningen die ter beschikking van PGIM Limited staan in het kader van tijdelijke toestemmingsregelingen na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Deze materialen worden aangeboden door PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V. en/of PGIM Real Estate Luxembourg S.A. aan personen in het VK die professionele cliënten zijn als bedoeld in de regels van de FCA en/of aan personen in de EER die professionele cliënten zijn als bedoeld in de relevante plaatselijke tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/65/EU (MiFID II). PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V. en PGIM Real Estate Luxembourg S.A. zijn indirecte, volledige dochterondernemingen van PGIM, Inc. ('PGIM' en de 'Beleggingsbeheerder'), de voornaamste vermogensbeheerder van Prudential Financial, Inc. ('PFI'), dat is gevestigd in de Verenigde Staten waar zijn bedrijfsactiviteiten voornamelijk plaatsvinden. PFI in de Verenigde Staten is op geen enkele wijze verbonden aan Prudential Plc, een vennootschap gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, of aan Prudential Assurance Company, een dochteronderneming van M&G plc, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. PGIM, het PGIM-logo en het Rock-symbool zijn handelsmerken van PFI en daaraan verbonden entiteiten, en als zodanig wereldwijd in veel jurisdicties geregistreerd. PGIM Fixed Income en PGIM Real Estate zijn handelsnamen van PGIM, een bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseur in de Verenigde Staten. Jennison en QMA zijn handelsnamen van respectievelijk Jennison Associates LLC en QMA LLC, beide bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseurs en volledige dochterondernemingen van PGIM. Registratie bij de SEC impliceert geen bepaald vaardigheids- of opleidingsniveau. Dit materiaal is niet bestemd voor verstrekking aan Italiaanse beleggers. © 2021 Prudential Financial, Inc. ('PFI') uit de Verenigde Staten en daaraan verbonden entiteiten. PGIM en het PGIM-logo zijn handelsmerken van PFI en daaraan verbonden entiteiten, en als zodanig wereldwijd in veel jurisdicties geregistreerd. 1052561-00001-00